به برچسب‌های کوچک نصب‌شده بر روی پایانه‌های فروش اطلاق می‌گردد.