هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.