تست استرس بررسی و آنالیز شرایط نامعمول و ناخواسته ای است که در قالب یک سناریو طراحی شده است تا بانک یا نهاد مالی مورد سنجش قرار گیرد که تا چه حد توان ایستایی و مقابله با شرایط ناخواسته و بحرانی را دارد. تست استرس می تواند به صورت داخل سازمانی و برای قسمت های مختلف یک بانک هم انجام شود که معمولا با نام مدیریت ریسک یا مدیریت بحران شناخته می شود. این تست نقاط ضعف سازمان بانکی یا نهاد بانکی را در مواجهه با مشکلات در مراحل ابتدایی مشخص می کند و به این ترتیب راه های مقابله با آن مشکلات توسط نهادهای تصمیم گیرنده آن بانک ممکن می شود.

Related entries