تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب كالا و خدمات و سایر پرداختهائی كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .