عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.