اگرشرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد،آن ها می توانند در صورت انتشار سهام جدید درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.اگر سهامداران در مجمع عمومی شرکت حق تقدم خرید سهام را از خود سلب کنند؛شرکت می تواند سهام جدید را به قیمت عادلانه بین عموم عرضه کند.دراین صورت افراد جدیدی صاحب سهام شرکت شده اند و درصد مالکیت سهامدارن قبلی در شرکت کاهش می یابد.

معمولا پذیره نویسی از طریق حق تقدم 15 الی 20 درصد کمتر از قیمت بازار سهم می باشد که ارزش آن از طریق زیر قابل محاسبه است:

ارزش حق تقدم=قیمت بازار سهم-قیمت پذیره نویسی/تعداد سهام عادی(حق تقدمی)که می توان با آن یک سهم جدید خرید.

Related entries