خرید اوراق‌بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.