منابع طویل العمری که فاقد وجود فیزیکی بوده ودر تولید و فروش محصول یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرند، به عناوین دارایی های نامشهود طبقه بندی می شوند. حق الامتیاز ها ، علایم تجاری و سرقفلی از این جمله اند.