ربا که تقریباً معادل واژه انگلیسی usury است اصطلاحی در قرآن است که به معنی سود ظالمانه در معامله و یا تجارت است. ربا چندین بار در قرآن در سوره‌های بقره، آل عمران، نساء و روم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و تنها گناهی است که از آن به عنوان جنگ با خدا نام برده شده است.

با اینکه مسلمانان همه متفق هستند که ربا در اسلام حرام است، تعریف دقیق ربا در بین مسلمانان مورد اتفاق نیست. در گذشته بیشتر دانشمندان اسلامی مانند مسیحیان هرگونه سود بر روی پول را معادل ربا می‌دانستند ولیکن بیشتر علمای اسلامی امروزه آن را معادل سود ظالمانه و نه هر نوع سودی میدانند. دانشمندان اسلامی همچنین در مورد اینکه آیا ربا حرام است و یا مکروه با یکدیگر اختلاف دارند.

بیشتر دانشمندان اسلامی ربا را به دوگونه تقسیم می‌کنند:

ربای نسیه ( ربای قرضی ): که در آن سود بر روی پول اخذ می‌شود.
ربای فضل ( ربای معاملی ): مبادله همزمان دو جنس با ارزش نابرابر.

 

استثنائات ربا

به موجب مقررات فقهی در برخی موارد ربا حرام نیست، هرچند ممکن است مکروه باشد:

ربای بین زن و شوهر
ربای بین پدر و فرزند
ربای بین مسلمان و کافر حربی: به شرطی که مسلمان ربا را دریافت کند.

 

Related entries