در اقتصاد، منظور از ساختار بازار، تعداد شرکت هایی است که در حال تولید محصول یکسانی هستند. انواع حالت های ساختار بازار به صورت زیر است :

  • ساختار رقابت کامل  Competitive Market  در این حالت تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی فروشنده در بازار وجود دارند.
  • ساختار رقابت انحصاری Monopolistic Competition  در این حالت نیز تعداد زیادی فروشنده برای یک نوع محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولا خود مانند تغییر بسته بندی ، ارتقای کیفیت و … به رقابت می پردازند
  • ساختار انحصار چند جانبه  Oligopoly  در این حالت تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. در حالت خاصی که تنها دو فروشنده در بازار وجود دارد، بازار را دوجانبه  Duopoly  می نامند.
  • ساختار انحصار کامل Monopoly  این حالت زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود داشته باشد.
  • ساختار انحصار کامل در طرق تقاضا Monopsony  هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود داشته باشند
  • ساختار انحصار چند جانبه در طرق تقاضا Oligopsony  در این حالت تعداد فروشندگان محصول در بازار بسیار زیاد است ولی تعداد کمی خریدار در بازار وجود دارد.
ساختار بازار موانع ورد تولیدکنندگان تعداد تولیدکنندگان موانع ورود خریداران تعداد خریداران
رقابت کامل خیر زیاد خیر زیاد
رقابت انحصاری خیر زیاد خیر زیاد
انحصار چند جانبه بله کم خیر زیاد
انحصار کامل بله یک خیر زیاد
انحصار کامل در طرف تقاضا خیر زیاد بله یک
انحصار چند جانبه در طرق تقاضا خیر زیاد بله کم

 

Related entries