شخص خارجي كه مجوز معامله را از سازمان بورس دريافت نموده باشد.

Related entries