دارندگان سهام ممتاز قابل تبدیل، حق دارنددر صورت تمایل، سهام ممتاز خود را به سهام عادی تبدیل کنند. بدیهی است که نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته است. تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی باعث می شود که میزان سرمایه شرکت که با بازده ثابت تامین شده است کاهش یابد، زیرا سهام ممتازی که دارای سود ثابت است حذف می شود و به جای آن سهام عادی متشر می گردد. از سوی دیگر، نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام شرکتی که سهام ممتاز آن به سهام عادی تبدیل می گردد تغییر نخواهد کرد.

Related entries