سهام کارگران، سهامی واحدی تولیدی یا کارخانه ای است که کارگران و کارمندان آن واحد می توانند با بهای پایین تر آن را خریداری کنند. این فرم از سهیم شدن کارگران در ثروت یک واحدی تولیدی سهامی است. اگر این واحد تولیدی دولتی باشد نخست در چهارچوب خصوصی سازی می باید به شرکت سهامی تبدیل شود.