بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن همواره آماده‌ي عرضه و فروش آن سهام می‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  قسمت از سهام، در مدیریت  شرکت مشارکت نمایند.

Related entries