از آنجا که شرکت ها همه سود خود را که در پایان سال مالی بدست می آورند،بین سهامداران توزیع نمی کنند وبخشی از آن را برای اجرای برنامه های توسعه ای شرکت،نگه می دارند.میزان سودی که به ازای هر سهم،بین سهامداران توزیع می شود،سود تقسیمی هر سهم یا DPS گوییم.به عنوان مثال اگر شرکت به ازای هر سهم 300 تومان از 500 تومان سود ا توزیع کند بنابراین سود نقدی شرکت 300 تومان خواهد بود.

Related entries