هرگاه میانگین قیمت همه سهام یا گروهی از سهم موجود در یک بازار را با اولین روز آن بازارمقایسه کنیم در واقع نوعی شاخص تعریف کرده ایم.برای مثال:شاخص بورس تهران با اندازه گیری میانگین قیمت کلیه ی سهام موجود درسال پایه 1369 عدد 100 درنظر گرفته شده است و با توجه به افزایش این میانگین عدد آن در حال حاضر محاسبه می شود.لازم به توضیح است شاخص فعلی بورس تهران مجموعه ای از افزایش قیمت و بازده نقدی سهام می باشد که از سال 1387 محاسبه می شود در حالی که قبل از این تاریخ بازده نقدی ( سود سالیانه )در شاخص تاثیر گذار نبوده است لذا مقایسه ی عدد فعلی شاخص با ارقام قبل از این تاریخ فاقد ارزش می باشد.از شاخص های مهم بازار می توان به شاخص کل قیمت،شاخص بازده نقدی،شاخص صنعت،شاخص 50 شرکت برتر و. اشاره کرد.

Related entries