شرکت تامین سرمایه investment bank  ، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه ، ارایه مشاوره در زمینه اموری مانند قیمت گذاری اوراق بهادار، روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورسها، ادغام، تملک، تجدید ساختار مالی و سازمانی شرکت ها ، امور مدیریت ریسک، بازاریابی یا مدیریت فرآیند واگذاری ها ، ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار اوراق بهادار، ارایه خدمات مدیریت دارایی ها، ارایه خدمات مرتبط با سرمایه گذاریدر صندوق ها، کارگزاری، کارگزاری/معامله گری، سبدگردانی، بازارگردانی، کمک به شرکت ها جهت تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز از جمله فعالیت هایی است که شرکت تأمین سرمایه قادر به فعالیت در آن ها می باشد.

Related entries