این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

صُکوک جمع صَک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژهٔ چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیهٔ انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.