صُکوک جمع صَک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژهٔ چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیهٔ انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.