وقتی خریدار وفروشنده به قیمت تواقفی نرسند ومعامله انجام نگیرد قیمت سهم تعیین نمی شود.