این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

وقتی خریدار وفروشنده به قیمت تواقفی نرسند ومعامله انجام نگیرد قیمت سهم تعیین نمی شود.