منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.