فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.