عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.