هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید.