فروش اوراق بهادار تجمیع شده تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار می باشد.