به كالاهایی كه بدون لفاف در واگن ها یا كامیون های اتاقدار و یا كشتی حمل می شود فله می گویند. كالاهایی مانند شكر, گندم, حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

Related entries