قراردادی است که در آن اتاق پایاپای به نمایندگی از طرف خریدار فلز عمل می كند و عرضه کننده فروشنده آن است.