قراردادی است كه فلز بصورت فوری تحویل می شود و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.