قراردادی است كه بهای فلز مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می شود و تحویل به صورت فوری صورت میگیرد.