نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می‌شود.