نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می‌شود.