این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می شود.