قیمتی است كه با انطباق عرضه و تقاضا ، معامله بر اساس آن صورت می گیرد.