نرخ ثابتی است که توسط “مشتری” برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.