ارزش اسمی سهام کلیه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تنها باید 1000ریال باشد. ارزش اسمی سهام همان است که در روز تشکیل شرکت پرداخت و یا تعهد شده و سرمایه شرکت در مجموع قیمت اسمی سهام را تشکیل می‌دهد به عنوانمثال: شرکتی را در نظر بگیرید که سرمایه آن دو میلیون ریال وبه هزار سهم دو هزار ریالی تقسیم شده است. پس ارزش اسمی هر سهم این شرکت دو هزار ریال است.