این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

مقدار فلزی است كه در قراردادهای بورس به عنوان واحد معامله تعیین می شود.