مقدار فلزی است كه در قراردادهای بورس به عنوان واحد معامله تعیین می شود.