بر اساس بند 16 ماد 1 قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه گذاری شخصی است حقوقی که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد. و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل مشاور سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره موضوع بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می شود:

 

  • توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار
  • اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
  • اظهار نظر راجع به ارزش ( قیمت ) اوراق بهادار

Related entries