خرید یا فروش مجموعه ای از اوراق بهادار است که به طور یک جا معامله می شود.