منظور قانون تجارت، قانون مالیات ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می باشد. تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران ، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد.