یکی از ضوابط عمومی باب معاملات قاعده نفی ضرر است، این قاعده حاکم بر تمام معاملات عقلایی است. یعنی شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تایید می کند که اصل معامله ، اطلاق معامله و یا شرایط معامله ، باعث ضرر و ضرار بر متعاملین یا جامعه مسلمین نشود.

” قاعده نفی ضرر ”  هر حکم ضرری را از طرف شرع ممنوع می کند و زیان رسانی مردم به خود و دیگران را حرام می نماید. پس قاعده نفی ضرر، دو محور و دو جنبه دارد :

  • ممنوعیت حکم شرعی و قانونی که به ضرر مسلمانان باشد.
  • ممنوعیت زیان رسانی مسلمانان به خویش و دیگران؛ از جمله ممنوعیت خودکشی، ممنوعیت قطع عضو ، ممنوعیت اتلاف مال، ممنوعیت اتلاف آبرو، ممنوعیت خوردن یا نوشیدن یا انجام کاری که سبب زیان به نفس خود گردد. ممنوعیت قتل دیگران، ممنوعیت قطع عضو دیگران، ممنوعیت اتلاف مال دیگران، ممنوعیت اتلاف آبروی دیگران، ممنوعیت خوراندن یا نوشاندن چیزی که سبب رساندن زیان به نفس دیگری می گردد.

 

Related entries