ابتدا سفارش های خرید و فروش به مدت نیم ساعت وارد سامانه شده، خریداران و فروشندگان قیمت مورد نظر خود را وارد می كنند تا به یك قیمت تعادلی مورد نظر دو طرف برسند. سپس معاملات سهام با یك حراج قیمتی آغاز و بعد از آن معاملات پیوسته انجام خواهد شد. به این ترتیب طی نیم ساعت مزبور دامنه نوسان سهام باز می شود و پس از تعیین قیمت بازگشایی، معاملات در محدوده نوسانی 5/3 درصد مثبت و منفی صورت می گیرد. این در حالی است كه اگر توافق روی قیمت خاص صورت نگیرد بازگشایی نماد در همان قیمت تئوریك گذشته انجام می شود.