ناشری که اوراق‌بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.