شناسه ای است که برای هر یک از اوراق بهادار بصورت منحصر به فرد در سامانه معاملات تعریف شده است. این شناسه می تواند بصورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.