نماد درواقع نام اختصاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد، حرف اول نماد، برگرفته از صنعتی است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است،مثلا در گروه خودرویی ها،شرکت گروه بهمن که در صنعت خودرو سازی قرار دارد با نماد “خبهمن” خوانده می شود.حرف (خ) نشان از صنعت خودرویی است و بخش دوم اسم ثبت شده شرکت است.