حداقل میزان اوراق‌بهادار در هر معامله است که توسط “بورس” تعیین می‌شود.

Related entries