حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط “بورس” تعیین می شود

Related entries