میزان اوراق‌بهاداری که از واحد پایه‌ي معاملاتی متعارف کمتر است.