میزان اوراق بهاداری که از واحد پایه معاملاتی متعارف کمتر است.