در آمار و نظریه احتمالات برجستگی، کشیدگی یا Kurtosis نشان دهنده قله‌مندی یک توزیع احتمالی است.
کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:

کشیدگی

کشیدگی

Related entries