این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

هر گروه در بازار سرمایه شامل مجموعه ای از شرکتهای مربوط به یک صنعت خاص می باشد مثلا منظور از گروه بانکی،همه شرکت هایی است که در صنعت بانکداری فعالیت می کنند ویا منظور ازگروه نفتی،شرکت هایی است که در صنعت نفتی فعالیت می کنند.