هر گروه در بازار سرمایه شامل مجموعه ای از شرکتهای مربوط به یک صنعت خاص می باشد مثلا منظور از گروه بانکی،همه شرکت هایی است که در صنعت بانکداری فعالیت می کنند ویا منظور ازگروه نفتی،شرکت هایی است که در صنعت نفتی فعالیت می کنند.