گواهی‌نامه‌ای است که دارایی سهام و میزان سهام سپرده شده‌ي سهامدار را نشان می‌دهد.